© SMATASONIC s.r.o.
Krajské centrum    nepočujúcich           ANEPS          ŽILINA
Poradenstvo
O nás Poradenstvo Dobrovoľníctvo Služby pre SP Rozvojová spolupráca ANEPS Finančné správy Informácie Zaujímavosti z regiónu
                                                 Mgr. Peter Marček:   (odborný garant)                                                               Adresa:                  Krajná 34, 821 04 Bratislava Telefón:                 0902 95 33 42 E-mail:        maxo.marcek@gmail.com Nar.:                    07.03.1976 Vzdelanie: 2001-2003 Pedagogická fakulta UK Odbor: špeciálna pedagogika - pedagogika sluchovo postihnutých 1994-1999 Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava Odbor: Telesná výchova – občianska/etická výchova 1990- 1994 SPŠE, Bratislava, Odbor/špecializácia: automatizačná technika Pracovné skúsenosti : 2000 - 2005 Slovenský zväz sluchovo postihnutých Tlmočník posunkového jazyka 2005 - 2006 Slovenský zväz sluchovo postihnutých Riaditeľ – štatutárny zástupca 2006 - 2009 Asociácia Nepočujúcich Slovenska Tlmočník posunkového jazyka, Projektový manažér 2009 - 2010 Slovtón Obchodný manažér 2010 - 2012 CODA Tlmočník, špecializovaný poradca 03/2011 – 12/2011 Trnavská asociácia sluchovo postihnutých Odborník na špecializované sociálne poradenstvo pre SP občanov Jazykové znalosti: Ruský jazyk   základy Anglický jazyk mierne pokročilý Posunkový jazyk expert Počítačové znalosti: MS Office užívateľ (Internet, Excel, Word, Outluk) Vodičský preukaz: Skupiny A,B Ďalšie schopnosti a znalosti: Súdny tlmočník pre posunkový jazyk Záujmy a záľuby: Šport, financie, politika, príroda     Mgr. Jana Filipová (špecializovaný poradca) Dátum narodenia : 10.02.1982 Miesto narodenia : Žilina Národnosť : slovenská Rodinný stav : slobodná Vzdelanie : 2013 - trvá Vysoká škola svätej Alžbety, Bratislava, odbor sociálna práca 2007 – 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, odbor verejná správa 1996 – 2001 Stredná priemyselná škola pre sluchovo postihnutú mládež, odbor odevníctvo, Kremnica Pracovné skúsenosti : 2014 – trvá poslanec Mestského zastupiteľstva Žilina 2013 – 2014 učiteľ odborných predmetov posunková reč, Súkromná stredná odborná škola, Trenčín 2013 – trvá tlmočník, Žilinský samosprávny kraj, Žilina 2013 – trvá dobrovoľník, štatutárny zástupca, Krajské centrum nepočujúcich ANEPS, Žilina 2012 – trvá živnostníčka 2010 - 2013 materská dovolenka 2009 – 2010 administratívna pracovníčka, Lunatex s.r.o., Žilina 2009 – 2009 poštový doručovateľ, Slovenská Pošta, a.s., Žilina 2006 – 2009 administratívna pracovníčka, KDR s.r.o., Žilina 2006 – 2013 dobrovoľník, pokladník, tajomník, Asociácia nepočujúcich Slovenska, Centrum nepočujúcich Žilina 2004 – trvá osobný asistent, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Žilina 2004 - 2004 vedúca, tlmočník PRN + dobrovoľná tlmočníčka, Krajské rehabilitačné centrum slovenského zväzu sluchovo postihnutých, Bratislava 2003 – 2006 montážna pracovníčka, DKI plast s.r.o., Žilina 2001 – 2002 asistentka právnika, Centrum komplexných služieb pre sluchovo postihnutých, Bratislava Jazykové znalosti : Úroveň Slovenský jazyk materinský jazyk Nemecký jazyk pasívne Posunkový jazyk aktívne Počítačové znalosti : Úroveň Používateľ MS Windows pokročilý MS Office (Word, Excel) pokročilý Exact, Magma pokročilý Internet(e-mail, www) pokročilý Vodičský preukaz : skupina B Záujmy : práca s PC, dobrovoľníctvo, hudba, čítanie, plávanie, vzdelávanie Mgr. Lenka Smatanová:     (dobrovoľníčka) Rok narodenia : 1988 Miesto narodenia : Želiezovce Stav : vydatá   Vzdelanie :  2013- 2015          UMB Pedagogická fakulta, odbor: predprimárna pedagogika, Banská       Bystrica,  rozširujúce štúdium  2007-2012  UK Pedagogická fakulta odbor: špeciálna pedagogika, Bratislava,  Mgr. 2003-2007              PaSA, Levice, odbor: sociálno-výchovný pracovník  Zamestnanie :   2013 – súčasnosť        Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina – dobrovoľník: oblasť  poradenstva s osobami so sluchovým postihnutím 2012- súčasnosť  Súkromná stredná odborná škola Žilina – asistent učiteľa 2012- súčasnosť          ÚPSVaR Žilina – osobná asistencia: starostlivosť o dospelého človeka so  sklerózou multiplex  2012-2012   KCNS vedúca detského tábora: organizovanie aktivít, zábavy, hier 2011-2012 ÚPSVaR Bratislava – osobná asistencia: činnosti pre dieťa s autizmom  2010-2012   ÚPSVaR Bratislava – osobná asistencia: starostlivosť o dospelého človeka  s telesným postihnutím  2008 – 2012     Asociácia nepočujúcich Slovenska, Trenčín, dobrovoľník: oblasť  poradenstva s osobami so sluchovým postihnutím 2007 - 2010         ÚPSVaR Trenčín – osobná asistencia: artikulačné tlmočenie pre osobu so  sluchovým postihnutím     Lenka Kováčová sa narodila v Želiezovciach ako počujúca, má 1 mladšiu sestru. V 6 rokoch jej  zistili obojstrannú percepčnú poruchu sluchu. Vyrastala v bežnej spoločnosti počujúcich. Počas  strednej školy sa začala zaujímať o ľudí so sluchovým postihnutím a preto sa rozhodla ísť študovať  na vysokú školu odbor špeciálna pedagogika. Svojej spolužiačke začala robiť osobnú asistenciu a  tak sa naučila komunikovať v posunkovej reči. Vo voľnom čase rada športuje, číta, vzdeláva sa,  vyrába hračky pre najmenších a venuje sa rodine. Od roku 2012 pracuje na Súkromnej strednej odbornej škole v Žiline ako asistent učiteľa. Zároveň  vykonáva aj osobnú asistenciu osobe so sklerózou multiplex. Vo svojom voľnom čase pracuje aj ako dobrovoľník v krajskom centre nepočujúcich v Žiline.  

Please Install The Flash Player

Video Galéria Foto Galéria Kontakty Odkazy
Osoby, ktoré poskytujú Špecializované sociálne poradenstvo pre sluchovo postihnutých:
                    Špecializované sociálne poradenstvo pre sluchovo postihnutých Podľa § 19 konč. 448/2008 Z.z.  je sociálne poradenstvo odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situác. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni kladného sociálneho poradenstva a špecializovaného  sociálneho  poradenstva. Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci. Úlohou  základného a špecializovaného  sociálneho  poradenstva  pre  osoby so sluchovým postihnutím v občianskom združení Krajské centrum nepočujúcich Žilina je zmiernenie, eliminovanie  či kompenzovanie príčin, ktoré človeku so sluchovým postihnutím bránia  plnohodnotnému začleneniu do spoločnosti. Vykonávať sa bude na extenzívnom stupni poradenstva – podpora riešenia celýchproblémov sluchovo postihnutých občanov pri komunikácii s okolitým svetom, orientácia smerom k rodinným príslušníkom, najbližším osobám, zamestnávateľom, ktorí sa budú podieľať na integrácií ľudí so sluchovým postihnutím. Limitovaný stupeň poradenstva – viazané na konkrétnu situáciu, ktoré bude mať vymedzené časové obdobie, napr. pri hľadaní vhodnej školy pre nepočujúce dieťa. Intermitentný stupeň poradenstva – ovplyvnený hĺbkou a zložitosťou problému, podľa potreby klientov, napr. pri usmerňovaní a zorientovaní sa daného problému, vzniku zdravotného problému, ochorenia, straty blízkeho človeka. Základom špecializovaného sociálneho  poradenstva  v našej  organicii je rešpektovanie občanov so sluchovým postihnutím, ktorí dokážu pomocou poradcu riešiť svoje sociálne problémy, t.j. aktivizovať občanso sluchovým postihnutím a plne sa zúčastňovať svojho sociálneho problému. Občan so sluchovým postihnutím v spolupráci  s poradcom, ktorý ovláda posunkový jazyk ma kvalifikačné odborné zručnosti, hľadajú riešenie jeh sociálneho problému. Podstata poradenstva bude spočívať vo vzájomnej spolupráci medzi poradcom a klientom: Poradca: priama pomoc - hľadať konkrétne praktické riešenia, návody, poskytovať orientáciu, ponúkať rady a inštrukcie, sprostredkuje ďalšiu odbornú pomoc. Klient : vývoj svojej životnej situácie a prijatie ponúkanej pomoci. Cieľovou  skupinou  pre  poskytovanie sociálnej služby špecializovaného sociálneho poradenstva sú: osoby so sluchovým postihnutím, ich ďalší členovia rodiny, príbuzní, inštitúcie, ktoré pracujú s osobami so sluchovým postihnutím, odborná i laicverejnosť predovšetkým na regionálnej úrovni.
nepocujucizilina@gmail.com